Søknad om støtte til allmennyttige formål - Olav Thon Stiftelsen
VelkommenLogo til Olav Thon Stiftelsen otg-brand.svg

Forskningspriser og forskningsstøtte

Søknad om tildeling av forskningspriser og forskningsstøtte etter § 7 a kan bare skje i henhold til utlysning.

§ 7 a Støtte kan ytes til formål innen det matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområde

Som en del av de midler som styret måtte stille til rådighet for dette formål kan det utdeles følgende priser:

Inntil 10 priser, hver på NOK 500 000 – femhundretusen –, kan tildeles norske og utenlandske akademiske forskere som yter fremragende undervisning av studenter innen det matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområde ved norske læresteder. Midler kan også utdeles til forskningsprosjekter, under forutsetning om videreformidling av den ervervede kunnskap ved norske læresteder. Styret skal oppnevne et faglig råd på tre medlemmer, utvalgt blant medlemmer av Det Norske Vitenskapsakademi, som skal gi innstilling til styret om tildelinger. Rådet skal være bredt sammensatt innen det matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområde.

En internasjonal pris på NOK 5 000 000 – femmillioner – kan tildeles for fremragende forskning innen det matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområde. Styret skal oppnevne et faglig råd på tre medlemmer, som skal gi innstilling til styret om tildeling. Rådets leder skal velges blant medlemmene av Det Norske Vitenskapsakademi. Øvrige medlemmer skal vekselvis velges blant medlemmene av de andre nordiske vitenskapsakademier. Tildeling er ikke begrenset til de nordiske land. Styret kan gi nærmere føringer for prisen.

Utlysning i henhold til § 7 a skjer hvert år omkring april måned.

Fagråd

Årets utlysning

Tidligere tildelinger

The Olav Thon Foundation in Nature Inside View